Design & Development

Ralf Harke - Leiter Entwicklung

Christian Schneider
R&D Manager

Tel.: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Matthias Urban - Medical Engineer

Matthias Urban
Medical Engineer

Tel.: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Christian Schneider - Projectmanagement

Ralf Harke
Mechanical Design Manager

Tel: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Thomas Schwarz - Projectmanagement

Thomas Schwarz
Projectmanagement

Tel: +49 2267 - 88198 - 0
Fax: +49 2267 - 88198 - 719
E-Mail: info@bernd-richter-gmbh.com

Go back